همبودگاه گوسفندی، زمینه ساز یورش گرگان است

  • نیکی و بدی که در نهاد بشر است
    شادی و غمی که در قضا و قدر است
    با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
    چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است     
    خیام

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

boz.jpg
.