همبودگاه گوسفندی، زمینه ساز یورش گرگان است

  • گويند بهشت و حور عين خواهد بود/ آنجا مي ناب و انگبين خواهد بود
    گر ما مي و معشوق پرستيم رواست/ چون عاقبت كار همين خواهد بود
    خیام

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

Shiraz1.jpg
.