جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • اگر مي خواهی پس از مرگ فراموش نشوی يا چيزی بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاری بكن كه قابل نوشتن باشد.

    بنجامين فرانكلين

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

takhtjamshid.jpg
.