جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • برای اینکه بت پرست نباشی ، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی ، باید خوی بت پرستی را ترک گفته باشی .

    منوچهر جمالی

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

naghshe_rostam2.jpg
.