جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن/ با لشگر غم چه بایدت کوشیدن
    سبز است لبت ساغر از او دور مدار/ می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن
    حافظ

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

zanjan.jpg
.