گفتگوی ۳۱ مسعود صدر و فخرآور: اخطار ترامپ به روسیه برای قطع حمایت از ایران، هجده تیر