پاسخ شهریار ایران رضا پهلوی، به پرسشهای مردم. 20 تیر