جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • انسان موجود عجيبی است . اگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد بي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركی بـبيند روی نيـمكـتي نوشته اند رنگی نشـويد بي درنگ انگشت خود را روی نیمکت می کـشد تا مـطمئـن شـود

    نیچه

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

perspolis2.jpg
.