جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • چاپلوسها همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند.

    مارک تواین

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

kasra2.jpg
.